โลโก้เว็บไซต์ 13-03-61 ลงนามประกาศ ITA | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

13-03-61 ลงนามประกาศ ITA

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
วันที่ 13 มีนาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา