โลโก้เว็บไซต์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับฯ 2561 บ้านสองธาร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับฯ 2561 บ้านสองธาร

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับฯ 2561 บ้านสองธาร
     วันที่ 19 มิถุนายน 2561  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา