โลโก้เว็บไซต์ โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการ ผลิตสื่อองค์ความรู้ ประจำปี 2562
กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ผลิตสื่อองค์ความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่บัดนี้เป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา