โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วม รร.อนุบาลเชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วม รร.อนุบาลเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชุม(สถช.) ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรม SAP สะแด่ว แอ่วงานวัด 2019
วันที่ 9 มีนาคม 2562 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชุม(สถช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรม SAP สะแด่ว แอ่วงานวัด 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา