โลโก้เว็บไซต์ 11-03-62 นิทรรศการเปิดกล่อง  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

11-03-62 นิทรรศการเปิดกล่อง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาเปิดกล่อง ...จากแนวคิดสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่า
วันที่ 11 มีนาคม 2562 วิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมนิทรรศการเปิดกล่อง 2561 เพื่อแสดงผลงานการออกแบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา