โลโก้เว็บไซต์ อบรมยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหาร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

อบรมยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการโรงอาหาร มทร.ล้านนา
หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมกับ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ “การยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการโรง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา