โลโก้เว็บไซต์ สัมมนา 1-2562 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สัมมนา 1-2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการสัมมนาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา