โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนาสถาบันฯ โครงสร้าง (สถช.) ปี 2561-2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนาสถาบันฯ โครงสร้าง (สถช.) ปี 2561-2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา