โลโก้เว็บไซต์ การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา