โลโก้เว็บไซต์ แนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ดร.สุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา