โลโก้เว็บไซต์ แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และความในข้อ 14 วรรคสี่ แห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา