โลโก้เว็บไซต์ 21-09-63 MOU สถาบันการอาชีวศึกษา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

21-09-63 MOU สถาบันการอาชีวศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลล้านนา ผนึก 4 สถาบันการอาซีวศึกษาภาคเหนือ ร่วมพัฒนาทักษะสมรรถนะวิชาชีพ ดันฝีมือแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ
           วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา