โลโก้เว็บไซต์ 30 ธ.ค.63: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธมทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

30 ธ.ค.63: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธมทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มกราคม 2564 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา