โลโก้เว็บไซต์ video SDGs Banner : ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

video SDGs Banner : ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา