โลโก้เว็บไซต์ คำสั่ง / ประกาศ / หนังสือบันทึกข้อความ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

คำสั่ง / ประกาศ / หนังสือบันทึกข้อความ


 

คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

ปี 2564

 1. คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 8/2564 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานภายใน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   
 2. คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 6/2564 สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลเรื่องราวครุภัณฑ์สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

   
 3. คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้นนา ที่ 3/2564 สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

   

 

ปี 2563

 1. คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 28/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563
  เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ นักศึกษาฝึกงาน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

   
 2. คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 10/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชมงคลล้านนาอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัย COVID-19 สถาบันถ่ายทอเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   
 3. คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 4/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

   

 

ปี 2562

 1. คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 2/2562 สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 
  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  [ คำสั่ง มทร.ล้านนา ที่เกี่ยวข้อง  ]

 

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา

 

ปี 2564

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 554/2564 สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายความปลอดภัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

   
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 344/2564 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัย “การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองสำหรับตลาดในยุค New Normal" (Creative Design Competency Enhancement of Local Craft Entrepreneurs for New Normal Market Workshop) (Koyori Project 2021) 8 จังหวัด ภาคเหนือ  (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)

 

ปี 2563

 1. คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1726/2563 สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

   
 2. คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1004/2563 สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

   
 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 864/2563 สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา

 

ปี 2563

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 
  เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 

 

หนังสือบันทึกข้อความ

 

ปี 2564

 1. บันทึกข้อความ กองกลาง ที่ อว 0654.01(15)/ว2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
  เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา