โลโก้เว็บไซต์ คำสั่ง / ประกาศ / หนังสือบันทึกข้อความ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

คำสั่ง / ประกาศ / หนังสือบันทึกข้อความ


คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ปี 2564

 1. คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้นนา ที่ 3/2564 สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

   

ปี 2563

 1. คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 28/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563
  เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ นักศึกษาฝึกงาน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

   
 2. คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 10/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชมงคลล้านนาอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัย COVID-19 สถาบันถ่ายทอเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   
 3. คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 4/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

   

ปี 2562

 1. คำสั่ง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 2/2562 สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 
  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  [ คำสั่ง มทร.ล้านนา ที่เกี่ยวข้อง  ]

 

ประกาศ

ปี 2563

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 
  เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 

หนังสือบันทึกข้อความ

ปี 2564

 1. บันทึกข้อความ กองกลาง ที่ อว 0654.01(15)/ว2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564
  เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา