โลโก้เว็บไซต์ เสนอหนังสือ (เฉพาะงานสารบรรณ หนังสือออก)  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เสนอหนังสือ (เฉพาะงานสารบรรณ หนังสือออก)


 

 แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดทำหนังสือออก
ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
คลิกที่นี่ )

 

คำชี้แจง

 

เรียน บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ทุกท่าน

 

ทางสารบรรณสถาบันฯ ขอแจ้งการใช้แบบฟอร์มเสนอหนังสือ (เฉพาะงานสารบรรณ หนังสือออก)
ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม เพื่อเสนอผู้อำนวยการลงนาม จึงแจ้งเวียนให้ทุกท่านทราบ


ทั้งนี้ เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง จะต้องผ่านความเห็นชอบภายในกลุ่มงาน
รองผู้อำนวยการที่กำกับงานและหัวหน้างานของท่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้  ( คลิกที่นี่ )

เพื่อให้ทางสารบรรณสถาบันฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา