โลโก้เว็บไซต์ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


 

[[ รอข้อมูล ]]

  •  เหรียญทองการขับเคลื่อน
  • แจกันศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ
  • โครงการต้นกล้าอาชีพ
  • ช่วยน้ำท่วม

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา