โลโก้เว็บไซต์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถช. (มทร.ล้านนา) และ หน่วยงานภาคีเครือข่าย (MOU) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถช. (มทร.ล้านนา) และ หน่วยงานภาคีเครือข่าย (MOU)


บันทึกข้อตกลงความมือระหว่าง สถช. มทร.ล้านนา และ หน่วยงานภาคีเครือข่าย

 

 

 

 

 

 

ปี 2564

 

Go to top

 

 

 

 

ปี 2565

 

ปี 2564
 

 

Go to top

 

 

 

 

ปี 2565

 

Go to top

 

 

 

 

ปี 2561

 

ปี 2556

 

ปี 2555

 

ปี 2554

 

ปี 2552

 

Go to top

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา