โลโก้เว็บไซต์ จดหมายข่าว สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

จดหมายข่าว สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


 

จดหมายข่าวสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ รายเดือน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารการถ่ายทอด การเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ที่มีในสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการ รวมถึง มุ่งหมายการแนะนำเทคโนโลยีทีเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ อย่างเท่าทัน [ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/pr/ ]

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา