โลโก้เว็บไซต์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน สถช. | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน สถช.


มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา