โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร / บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผู้บริหาร / บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี 
ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

Coming soon

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา