โลโก้เว็บไซต์ แนวทางการพัฒนา และการบริหารงาน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แนวทางการพัฒนา และการบริหารงาน


 


ช่วงที่1 ปรับปรุงการทำงานการบริการวิชาการ

ช่วงที่1 ปรับปรุงการทำงานการบริการวิชาการ

 


ช่วงที่2 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 


ช่วงที่2 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 


ช่วงที่3 การขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย

ช่วงที่3 การขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย

 


CSR สถช.

CSR สถช.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา