โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร / บุคลากร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผู้บริหาร / บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี

ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี

รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นาย ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

นาย ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม

รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ .
ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์

ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(หัวหน้างานฯ)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

น.ส.ทิน อ่อนนวล

น.ส.ทิน อ่อนนวล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

น.ส.เสงี่ยม คืนดี

น.ส.เสงี่ยม คืนดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางกุลินา ศักดิ์ศิริศรีฟ้า

นางกุลินา ศักดิ์ศิริศรีฟ้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

น.ส.อารีรัตน์ พิมพ์นวน

น.ส.อารีรัตน์ พิมพ์นวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี .
น.ส.หนึ่งฤทัย  แสงใส

น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายวิษณุลักษณ์ คํายอง

นายวิษณุลักษณ์ คํายอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ

ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายสิงหล วิชายะ

นายสิงหล วิชายะ

นักวิชาการช่างศิลป์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

น.ส.เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม

น.ส.เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายคเชนทร์ เครือสาร

นายคเชนทร์ เครือสาร

นักวิชาการช่างศิลป์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายเอกพงศ์ ดวงมาลา

นายเอกพงศ์ ดวงมาลา

นักวิชการช่างศิลป์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ .
นายพิษณุ พรมพราย

นายพิษณุ พรมพราย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(หัวหน้างาน)


เบอร์โทร : 1032

อีเมล : -

นายจักร์รินทร์  ชื่นสมบัติ

นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายเจษฎา  สุภาพรเหมินทร์

นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์

นักวิชาการช่างศิลป์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

น.ส.สุธาสินี  ผู้อยู่สุข

น.ส.สุธาสินี ผู้อยู่สุข

นักวิชาการช่างศิลป์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

น.ส.รัตนาภรณ์ สารภี

น.ส.รัตนาภรณ์ สารภี

นักเอกสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา .
ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริวลี บัวเจริญ

ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริวลี บัวเจริญ

ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำฯ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายวิสุทธิ์ บัวเจริญ

นายวิสุทธิ์ บัวเจริญ

ช่างเทคนิค


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายจรัญ เทศชมพู

นายจรัญ เทศชมพู

ฝ่ายผลิต


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางอนงค์ ทาวรรณะ

นางอนงค์ ทาวรรณะ

ฝ่ายผลิต


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางอำพอ ลังกาชัย

นางอำพอ ลังกาชัย

ฝ่ายผลิต


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายบุญเทียน อนุ

นายบุญเทียน อนุ

ฝ่ายผลิต


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายสิงห์คำ ทิศลังกา

นายสิงห์คำ ทิศลังกา

ฝ่ายขนส่ง


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายดิเรก สมมะโน

นายดิเรก สมมะโน

ฝ่ายขนส่ง


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา