โลโก้เว็บไซต์ โครงการสร้างฝาย สายน้ำแห่งชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านโพธิ์ทองเจริญ บ้านดงบ่ากอ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงการสร้างฝาย สายน้ำแห่งชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านโพธิ์ทองเจริญ บ้านดงบ่ากอ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 เมษายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 569 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 เมษายน 2565 - 25 เมษายน 2565

สถานที่ : ชุมชนดงบ่ากอ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่

 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านโพธิ์ทองเจริญ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย จัดโครงการสร้างฝาย สายน้ำแห่งชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านโพธิ์ทองเจริญ บ้านดงบ่ากอ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อกระจายความชุ่มชื้นในดินสร้างระบบควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปลี่ยนให้แก่พื้นที่
  2. เพื่อกักเก็บน้ำเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการฝึกผู้บริโภคมนุษย์และสัตว์ป่าตลอดจนการเกษตรประจำ
  3. เพื่อลดความรุนแรงของการพังทลายของหน้าดินทั้งชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ต้นน้ำลำธาร
  4. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ตำบลเชิงดอยรวมทั้งชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ พื้นที่ต้นน้ำลำธาร

โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้

  1. ร่วมเก็บใบไม้ลงสเวียนลดการเผา และทำปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตร
  2. ร่วมปลูกต้นไม้พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างป่าสร้าง เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า และเป็นคลังอาหารให้ชุมชนในอนาคต จำนวน 30 ต้น
  3. ร่วมทำฝายกักน้ำให้ชุมชนเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา