โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพืันที่ตรวจเยี่ยมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ลงพืันที่ตรวจเยี่ยมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 524 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 กรกฎาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565

สถานที่ : เชียงใหม่, ลำพูน

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ร่วมกับคณะกรรมการจากธนาคารออมสินภาค 8 และทีมงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีกำหนดการ ดังนี้

 

 • 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 - โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นน้ําแตงโมเพื่อสุขภาพบ้านสารภี อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี)
   
 • 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 - โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงผู้พิการทางสายตา อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต)
   
 • 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 -  โครงการพัฒนาช่องทางการขายอาหารเสริมจากมูลไส้เดือน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน สหวิทยาการนวัตวิถี ณ บ้านไร่ดง ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานโครงการพิเศษ)
   
 • 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - โครงการการยกระดับอาหาร พื้นถิ่นสร้างสรรค์ จิ้นส้ม เมือง ฮอด ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
   
 • 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กัญชงและสมุนไพรไทย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ตําบลเหมืองง่า อําเภอเมือง จังหวัดลำพูน (กลุ่มงานบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี)
  URL https://cttc.rmutl.ac.th/news/19648-2022-08-22
   
 • 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 -  โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนปกา เกอะญอ หมู่บ้านปางแดง ตําบลป่าเมียง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต)

 

 

 1.   คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 6/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา