โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เพิ่มทักษะและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เพิ่มทักษะและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 สิงหาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 สิงหาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2566

สถานที่ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เพิ่มทักษะและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานสนับสนุนงานบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้บรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา