โลโก้เว็บไซต์ 14 ก.พ.66: มทร.ล้านนา ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

14 ก.พ.66: มทร.ล้านนา ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดย สถช. มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา