โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1688 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบ่งเป็น 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS)/แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE) และ แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI) ของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 โครงการ ดังภาพ

 

เรียบเรียง นางสาวอภิญญา ไชยวงค์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา