โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-14 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2023-02-14

มทร.ล้านนา ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบ่งเป็น 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS)/แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE) และ แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI) ของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 โครงการ ดังภาพ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา