โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ประจำปี 2559  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 18 ธันวาคม 2559 โดย สถช. มทร.ล้านนาพิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ประจำปี 2559
วันที่ 18 ธันวาคม 2559  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมถ่ายทอดและจัดเก็บวิดีทัศน์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา