โลโก้เว็บไซต์ 20 มี.ค. 2560: ร่วมเป็นวิทยากร อบรมนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

20 มี.ค. 2560: ร่วมเป็นวิทยากร อบรมนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มีนาคม 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนาบุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นวิทยากรอบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(การสร้างแผนที่ด้วย Google Map)เพื่อเป็นเครื่องมือในการเขียนรายงานแก่ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง)
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายนริศ กำแพงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา