โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นวิทยากรอบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(การสร้างแผนที่ด้วย Google Map)เพื่อเป็นเครื่องมือในการเขียนรายงานแก่ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นวิทยากรอบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(การสร้างแผนที่ด้วย Google Map)เพื่อเป็นเครื่องมือในการเขียนรายงานแก่ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มีนาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 779 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายนริศ กำแพงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(การสร้างแผนที่ด้วย Google Map) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเขียนรายงาน ในรายวิชา Information Report Writing กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก ณ ศล.๑๑๓ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง) ซึ่งเป็นการบูรณาการ การเรียนการสอนระหว่างหน่วยงาน ระหว่างสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และแผนกวิชาภาษาตะวันออก สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ในการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา เพื่อตอบสนองการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On) ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการยกระดับนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรียนและการประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องต่อไป


ภาพ/ข่าว: นริศ กำแพงแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา