โลโก้เว็บไซต์ บุคลกร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดประชุมเปิดเวทีสาธารณะ บ้านกองกาน ภายใต้โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรฯ เมืองแม่แจ่ม (การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยวเมืองแม่แจ่ม) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

บุคลกร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดประชุมเปิดเวทีสาธารณะ บ้านกองกาน ภายใต้โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรฯ เมืองแม่แจ่ม (การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยวเมืองแม่แจ่ม)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 789 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ ๙-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายนริศ กำแพงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักบริหารเครือข่าย กลุ่มงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดประชุมเปิดเวทีสาธารณะ บ้านกองกาน ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรฯ เมืองแม่แจ่ม (การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยวเมืองแม่แจ่ม : อาจารย์พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม ผู้รับผิดชอบ) โดยในการจัดประชุมเปิดเวทีสาธารณะได้มีการให้ความรู้ ชวนคิดชวนคุย ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑. การใช้ Cultural Mapping เป็นเครื่องมือสำหรับการท่องเที่ยว

๒. การทบทวนสถานการณ์ท่องเที่ยวและสถานการณ์ทรัพยากรในชุมชน 

๓. ผลกระทบด้านบวกและด้านลบที่มีต่อชุมชนและทรัพยากรชุมชน

๔. แนวทาง/แผนการดำเนินการร่วมกันกับชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาคน พัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดการท่องเที่ยว

ซึ่งในการเปิดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการเปิดเวที รับฟังความคิดเห็นภายใต้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ในการดำเนินการ

สำหรับโครงการ “พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” มี ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี(หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการดังกล่าวจากสถาบันคลังสมองชาติและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ที่มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัยในภาระกิจที่ 4 คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  สอดรับกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแม่แจ่มอย่างยั่งยืน อำเภอคุณธรรมป่าต้นน้ำตามรอยพระยุคลบาท ภายใต้ชื่อ แม่แจ่มโมเดลพลัส ที่มีหลายภาคส่วนกำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนภายใต้นโยบายดังกล่าว


ภาพ/ข่าว: นริศ กำแพงแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา