โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่จริงด้านบริการวิชาการ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่จริงด้านบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่จริงด้านบริการวิชาการ
ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมงานทั้งหมด 7 คน ศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่จริงด้านบริการวิชาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา