โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำและแสดงจรวดขวดน้ำสามเณรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่  3/2560  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำและแสดงจรวดขวดน้ำสามเณรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 3/2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 เมษายน 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนากิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำและแสดงจรวดขวดน้ำ
กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำและแสดงจรวดขวดน้ำ วันที่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา