โลโก้เว็บไซต์ IFFMAGIC JAPAN | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

IFFMAGIC JAPAN

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนาIFFMAGIC JAPAN
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผจก.คลินิกฯหัวหน้าโครงการคูปองวิทย์ฯยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย พร้อมด้วย ผศ.ญาณิศา โกม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา