โลโก้เว็บไซต์ 14 ก.ย.60: ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี พ.ศ.2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

14 ก.ย.60: ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี พ.ศ.2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี พ.ศ.2560
วันที่ 14 กันยายน 2560  คณะที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์ โดยมี ผศ.ดร.ชินานาฏ  วิทยาประภากร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา