โลโก้เว็บไซต์ 14-15 ธ.ค.60: ล้านนาสัญจร ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน เกษตรอุตสาหกรรมสู่การเป็น Farmer University มทร.ล้านนา น่าน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

14-15 ธ.ค.60: ล้านนาสัญจร ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน เกษตรอุตสาหกรรมสู่การเป็น Farmer University มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาล้านนาสัญจร: ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน เกษตรอุตสาหกรรมสู่การเป็น Farmer University มทร.ล้านนา น่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการกอง ส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา