โลโก้เว็บไซต์ ล้านนาสัญจร: ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน เกษตรอุตสาหกรรมสู่การเป็น Farmer University มทร.ล้านนา น่าน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ล้านนาสัญจร: ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน เกษตรอุตสาหกรรมสู่การเป็น Farmer University มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 903 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการกอง สภาคณาจารย์ ข้าราชการ สภาวิชาการ และคณะทีมงาน ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 เพื่อจัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบล้านนาสัญจร และชูนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ จากเกษตรอุตสาหกรรมสู่การเป็น Farmer University ได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม มณีขัตย์ (กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมเพื่อรับทราบปัญาหาต่างๆภายในเพื้นที่ พร้อมให้คำชี้แนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ และแนวทางในการปฏิบัติ ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ยังได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน รวมถึงตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน มองอดีต ปัจจุบันและก้าวสู่อนาคต โดยมุ่งเน้น การก้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรม การดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ข้อเสนอแนะ และระดมความคิดเพื่อร่วมมือกันปรับปรุงในส่วนด้อย และร่วมกันส่งเสริมส่วนดี ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้ขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคง และก้าวหน้ายิ่งขึ้น พร้อมทั้งยกคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรให้มีความสุข ประสบความสำเร็จและสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว : นายพิษณุ พรมพราย
ภาพข่าว : นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา