โลโก้เว็บไซต์ 5 ก.พ.62: ราชภัฏรำไพพรรณีดูงาน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

5 ก.พ.62: ราชภัฏรำไพพรรณีดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าศึกษาดูงานต้นแบบปฏิบัติด้านบริการวิชาการ ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา