โลโก้เว็บไซต์ วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนาขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแก้วปัญญา ประจำปี พ.ศ.2562
กองบรรณาธิการ “วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา” ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารแก้วปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่บัดนี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา