โลโก้เว็บไซต์ 28 ก.พ.62: สถช.ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดี | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

28 ก.พ.62: สถช.ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มีนาคม 2562 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช.ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม กลุ่มอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน ภาคโปสเตอร์
บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.นทีชัย ผัสดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา