โลโก้เว็บไซต์ สถช.ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม กลุ่มอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน ภาคโปสเตอร์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม กลุ่มอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน ภาคโปสเตอร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มีนาคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3107 คน

(63) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.นทีชัย ผัสดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงาน ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีกลุ่มอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน ภาคโปสเตอร์ และเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ CoP 3 การบริการวิชาการ

ในการประชุมนี้บุคลากรของสถาบันฯ ได้ร่วมส่งผลงานบทความแนวปฏิบัติที่ดี "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม" กลุ่มอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน ภาคโปสเตอร์เข้าร่วมประกวด จำนวน 3 ผลงาน และได้รับรางวัลรางวัลชมเชย จำนวน 1 ผลงาน คือ ผลงานเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้บริการสืบค้นภายในองค์กรของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย นายพิษณุ พรมพราย, นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์, น.ส.สุธาสินี ผู้อยู่สุข และ น.ส.รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ คณะทำงานการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา