โลโก้เว็บไซต์ 08-03-62 กพน. | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

08-03-62 กพน.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนากพน.ร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ
วันที่8 มีนาคม 2562 นักศึกษา ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนา พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษาพิเศษและนักศึกษาพิการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา