โลโก้เว็บไซต์ 8พ.ค.62: สถช.เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

8พ.ค.62: สถช.เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสถช.เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดขึ้น ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา