โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเชิงปฏิบัติ การส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประชุมเชิงปฏิบัติ การส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
          เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด กองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา