โลโก้เว็บไซต์ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานบริการวิชาการ วทส. | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานบริการวิชาการ วทส.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานบริการวิชาการ วทส.
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน กรณีบ้านห้วยบ่อท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา