โลโก้เว็บไซต์ 13 มี.ค.63: สถช. ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมทำเจลล้างมือกลิ่นผลไม้ (Jell Fruity) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

13 มี.ค.63: สถช. ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมทำเจลล้างมือกลิ่นผลไม้ (Jell Fruity)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาสถช. ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมฝึกอบรมทำเจลล้างมือกลิ่นผลไม้ (Jell Fruity)
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมฝึกอบรมทำเจลล้างมือกลิ่นผลไม้ แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ประชาชนและผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา