โลโก้เว็บไซต์ 9 ก.ค.63: มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ ๗-๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

9 ก.ค.63: มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ ๗-๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนส่วนการสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา