โลโก้เว็บไซต์ คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช. -- Google Form up file 10 GB  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช. -- Google Form up file 10 GB

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา